MÜDÜR YETKİLİLİLER, MÜDÜR YARDIMCILARI, BAŞVURU ZAMANLARINDA ASKERLİK GÖREVİ YAPANLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

………………….. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE                                                                                              “Yürütmeyi Durdurma Taleplidir”    DAVACI                      :           ………………………………… (T.C.NO:……………………………..) ADRES                        :           …………………………………………………………………………………… DAVALI                                   :           T.C.Milli Eğitim Bakanlığı / Bakanlıklar / ANKARA T.KONUSU                              :           Müdür yetkili öğretmen iken boş bulunan müdürlük görevine atanma talebimin reddi yönünde tesis edilen ……./…../2008 tarih ve …………………. sayılı işlemin öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve devamında iptali …


Eş ve Sağlık Durumundan Dolayı Yapılan Naklen Atamalarda Harcırah Alınabilmesine İlişkin Örnek Dava Dilekçesi

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA YÜRÜTMENİN DURDULMASI TALEPLİDİR DAVACI : …………………. (başvuranın adı ve adresi yazılacak) DAVALI : ………………. (MALİYE BAKANLIĞI ve İLGİLİ KURUM yazılacak) DAVA KONUSU: Davalı İdarenin, 26.8.2003 tarihli ve 25211 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 37 seri nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliğinde yer alan; “Bu çerçevede; eş durumu, öğrenim durumu, sağlık sebepleri ile benzeri mazeretlere dayalı olarak ilgililerin …


Boşanma Dava Dilekçesi Örneği

……………………… AİLE MAHKEMESİ SAYIN HAKİMLİĞİ’NE DAVACI : ……………. ………………….. …………….. ………. ………….. ……. VEKİLİ : ……………. …………………… …. ……………… … ……………………. DAVALI : ………………… ………………. …………… …………… …………………… DAVA KONUSU : Şiddetli geçimsizlik ve evlilik birliğinin temelinden sarsılmış olması sebebiyle boşanma talebimizin sunulmasıdır. AÇIKLAMALAR: 1. Müvekkilem …………. ……………., eşi …………. ………….. ile yaklaşık yirmi dört yıl önce evlenmiştir. Bu evlilikten …


Savcılığa Şikayet Dilekçesi Örneği

………………………………………….. …… CUMHURİYET SAVCILIĞINA Müşteki: (Ad Soyad) (Adres) Sanık: (Ad Soyad) (Adres) Suç Tarihi: (Tarih) Olaylar: 1. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………. 2. ………………………………………….. ………………………………………….. ………………… ………………………………………….. ………………………………………….. ……………………. 3. Sanığın eylemi suç teşkil ettiğinden gerekli kovuşturmanın yapılarak sanığın cezalandırılması için Savcılığınıza müracaat zorunluluğu doğmuştur. Sonuç ve İstem: Sanık hakkında gerekli kovuşturmanın yapılarak cezalandırılması …


Vergi Dairesine Pişmanlık Dilekçesi Örneği

……………VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ’NE, Dairenizin …………… Vergi kimlik numaralı mükellefiyim. …………Vergilendirme dönemine ilişkin ………………Vergisi beyannamemi, kanuni süresi içinde verememiş bulunmaktayım.. Ekte sunulan beyannamemin , 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun 371’inci maddesi hükümlerine göre kabulünü ve gerekli işlemin yapılmasını arz ederim. ADRES:………………………….. /…/…/                                                                                       Mükellef (Vekili veya Temsilcisi) Ad, Soyadı ve İmza EKLER: 1-….. Vergilendirme Dönemine Ait… Vergisi …

1 2 3 4 5 8