MÜDÜR YETKİLİLİLER, MÜDÜR YARDIMCILARI, BAŞVURU ZAMANLARINDA ASKERLİK GÖREVİ YAPANLAR İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

………………….. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

 

                                                                                           “Yürütmeyi Durdurma Taleplidir”

  

DAVACI                      :           ………………………………… (T.C.NO:……………………………..)

ADRES                        :           ……………………………………………………………………………………

DAVALI                                   :           T.C.Milli Eğitim Bakanlığı / Bakanlıklar / ANKARA

T.KONUSU                              :           Müdür yetkili öğretmen iken boş bulunan müdürlük görevine atanma talebimin reddi yönünde tesis edilen ……./…../2008 tarih ve …………………. sayılı işlemin öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

 

T.TARİHİ                                :           ……/……/2008

AÇIKLAMALAR                       :

             Davalı idarenin tesis ettiği işlem usul ve yasaya aykırı olup, iptali gereklidir.

1)         ../../…. ve …/../.. tarihleri arasında Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde müdür yetkili öğretmen olarak görev yaptım. 12 Mayıs 2006 tarih ve 2006/41 sayılı genelge ile  “Halen ya da daha önce müdür yardımcılığı seçme sınavına, halen ya da daha önceki bir tarihte eğitim kurumu müdürlüğü görevinde bulunmuş olanlar ise Düzey Belirleme Sınavına katılamayacaktır” denilmektedir. Bu hüküm uyarınca 30/06/2006 tarihinde yapılan Müdür Yardımcılığı seçme sınavına başvurum kabul edilmemiştir. 2006 yılında yürürlükte olan yönetmelik uyarınca müdür yetkili öğretmenler yönetici olarak kabul edilmektedir. İdare önce verdiği hakkı hiçbir haklı gerekçesi olmadan yaptım-oldu mantığı ile geri almaktadır. Bu durum hukuk devletinde kati suretle kabul edilemez bir durumdur.

2)         04/03/2006 tarihli Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumları Yöneticilerinin Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik MADDE 20-“Seçme sınavını kazanan adaylar ile daha önce eğitim kurumu yöneticiliği görevinde bulunanlar, boş müdür yardımcılıklarına atanmak üzere valiliklerce yapılacak duyuru üzerine Ek-1 deki Yöneticilik İstek Formu ile en fazla üç eğitim kurumunu tercih etmek suretiyle istekte bulunabilirler” hükmünden de anlaşılacağı üzere sınav kazanmak öncelikli şart değil Müdür Yardımcılığına başvurabilmek için ön koşul olarak düzenlenmiştir.

3)         2008 yılı yönetici atama yönetmeliğinin yayımlanması sonucunda yöneticilik görevi için başvuru yaptığımda sınav kazananlara öncelik verildiği için atamam yapılmamıştır. Davalı idarenin yönetici atamaları konusunda yapmış olduğu yanlış işlemler neticesinde sınava girmek istediğim hale sınava girme hakkı vermeyen idare 2008 yılında yayımlamış olduğu yönetici atama yönetmeliği ile başvuru hakkımı da elimden almıştır. Yıllarca asaleten müdürlük görevini ifa edenler ile aynı hak ve yükümlülüklere sahip olmama karşın davalı idare çalışmış olduğum süreleri göz ardı etmiş, yok saymış ve sınav kazananlara öncelik vererek yönetici olarak çalışma hakkımı kendi yanlış işlemleri sebebiyle ortadan kaldırmıştır.

4)         Tüm bunlar bir arada düşünüldüğü zaman iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur. Takdir makamınızındır.

HUKUKİ SEBEPLER    : 657 sayılı DMK, 04/03/2006 tarih ve 26098 sayılı Milli Eğitim Bakanlığı Kurumları Yönetici Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, 2006/41 sayılı Genelge

HUKUKİ DELİLLER     :           1) ……../…./…….tarih ve……sayılı başvuru      2) …./……./…… tarih ve …….sayılı cevabı yazı

NETİCE-İ TALEP                     :           Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen gözetilecek sair hususlar nedeni ile;

1 ) Müdür yetkili öğretmen iken boş bulunan müdürlük görevine atanma talebimin reddi yönünde tesis edilen …../…../2008 tarih ve …………………. sayılı işlemin öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

2)Tüm yargılama harç, masraf ve sair giderlerin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini  saygılarımla arz ile talep ederim.

……./……/2008

Davacı

………………………………….

 

 EK       :

1)    Yazılı Başvuru

2)    Cevabı Yazı

Bir cevap yazın