Eş ve Sağlık Durumundan Dolayı Yapılan Naklen Atamalarda Harcırah Alınabilmesine İlişkin Örnek Dava Dilekçesi

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA

YÜRÜTMENİN DURDULMASI TALEPLİDİR

DAVACI : ………………….
(başvuranın adı ve adresi yazılacak)

DAVALI : ……………….
(MALİYE BAKANLIĞI ve İLGİLİ KURUM yazılacak)

DAVA KONUSU: Davalı İdarenin, 26.8.2003 tarihli ve 25211 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 37 seri nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliğinde yer alan; “Bu çerçevede; eş durumu, öğrenim durumu, sağlık sebepleri ile benzeri mazeretlere dayalı olarak ilgililerin yazılı talepleri üzerine yapılan atamalar için harcırah ödenmeyecektir.” İbaresinin 657 sayılı Kanunun 72 nci maddesi ile bu çerçevede Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren DEVLET MEMURLARININ YER DEĞİŞTİRME SURETİYLE ATANMALARINA DAİR YÖNETMELİK hükümlerine aykırı olması nedeniyle öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve bilahare iptali ve bu nedenle mahrum kalınan harcırah ödemesinin yasal faizi ile birlikte ödenmesi istemidir.

TEBLİĞ TARİHİ :…… (İdareye başvurulduktan sonra idarenin ret kararı veya atanma tarihi yazılacak)

AÇIKLAMALAR :
26.8.2003 tarih ve 25211 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 37 seri nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliğinde; “l- a) 4969 sayılı Kanunun l inci maddesinin (a) bendi ile 6245 sayılı Harcırah Kanununun 10 uncu maddesinin (I) numaralı bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“Kendi yazılı talepleri üzerine gönderilenler hariç olmak üzere; yurt içinde veya dışındaki daimî bir vazifeye naklen tâyin olunanlarla yabancı memleketlerdeki memuriyet merkezi tebdil olunan veyahut bu yerlerden yurt içinde diğer bir daimî vazifeye tâyin edilen memur ve hizmetlilere yeni vazife mahallerine kadar;”

Daha önce bent metninde yer alan “yeniden veya” ibaresinin, çıkarılmasıyla, 22.7.2003 tarihinden itibaren 6245 sayılı Harcırah Kanunu kapsamında bulunan kurum ve kuruluşlarda, ilk defa veya yeniden ataması yapılanlar ile bunların aile fertlerine sözkonusu atamalara bağlı olarak harcırah ödenmesine imkan bulunmamaktadır. Naklen ataması yapılanlardan ise, sadece ilgili kurumca re’sen ataması yapılanlara, başka bir ifade ile kişinin isteğine bağlı olmaksızın kurumlarca doğrudan ataması yapılanlara harcırah ödenecek, bunun dışında ilgililerin yazılı talepleri üzerine gerçekleştirilen atamalar için harcırah ödenmeyecektir. Atamaların, ilgililerin yazılı talepleri üzerine mi yoksa kurumlarca re’sen mi yapıldığı hususunda, her atama işleminin “sebep” unsuru dikkate alınarak kurumları bu işlemleri yapmaya sevk eden esas nedene veya gerekçeye bakılacaktır. Buna göre, mevzuatı gereğince ilgililerin yazılı talepleri aranmaksızın yapılması gerekli ve zorunlu olan atamalar ile kurumların hizmet ihtiyacı veya idari ihtiyaç nedeniyle yaptıkları atamalar, re’sen atamalardır. Bu çerçevede; eş durumu, öğrenim durumu, sağlık sebepleri ile benzeri mazeretlere dayalı olarak ilgililerin yazılı talepleri üzerine yapılan atamalar için harcırah ödenmeyecektir.Diğer taraftan, ilgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tâbi tutulan personelden, belirli hizmet bölgeleri veya yerlerinde öngörülen görev sürelerinin dolması sebebiyle kurumlarınca başka bir yere veya hizmet bölgesine atanacak olanlar ile görevde yükselme veya yeterlik sınavları sonucu başka yerlere atanacak olanların, zorunlu olarak atanmaları gereken yerler arasındaki tercihlerini belirten form veya dilekçe şeklindeki beyanları, “ilgililerin yazılı talebi” olarak değerlendirilmeyecek, dolayısıyla bu şekilde yapılacak atamalar re’sen yapılmış kabul edilerek atananlara harcırah ödenecektir. Atama onaylarında (ilk atamalar hariç), atamaların ilgililerin yazılı talepleri üzerine mi yoksa ilgili kurumca re’sen mi yapıldığı hususu açıkça belirtilecektir.”hükmüne yer verilmiştir.

Görüleceği üzere, eş durumu ve sağlık sebepleri nedeniyle ilgililerin yazılı talepleri üzerine yapılan atamalar için harcırah ödenmemesi aşağıda belirtilen nedenlerden dolayı hukuka aykırıdır ve iptali gerekir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Yer Değiştirme Suretiyle Atanmayı düzenleyen 72’nci maddesinde; ” Kurumlarda yer değiştirme suretiyle atanmalar; hizmetlerin gereklerine, özelliklerine, Türkiye’nin ekonomik, sosyal, kültürel ve ulaşım şartları yönünden benzerlik ve yakınlık gösteren iller gruplandırılarak tespit edilen bölgeler arasında adil ve dengeli bir sistem içinde yapılır.

Yeniden veya yer değiştirme suretiyle yapılacak atamalarda; aile birimini muhafaza etmek bakımından kurumlar arasında gerekli koordinasyon sağlanarak memur olan diğer eşin de isteği halinde ataması, atamaya tabi tutulan memurun atandığı yere 74 ve 76 ncı maddelerde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır. Yer değiştirme suretiyle atanmaya tabi memurun atandığı yerde eşinin atanacağı teşkilatın bulunmaması ya da teşkilatı olmakla birlikte niteliğine uygun münhal bir görev bulunmaması ve ilgilinin de talebi halinde, bu personele eşinin görev süresi ile sınırlı olmak üzere aşağıdaki şartlarda izin verilebilir.
Bu suretle izin verilenlere, aylık ve diğer ödemelerine karşılık olarak, aylık (taban ve kıdem aylığı dahil), ek gösterge, zam ve tazminatlarının kanuni kesintiler düşüldükten sonraki net miktarının, eşleri;
a) Olağanüstü Hal Bölgesine dahil illerle bu illere mücavir olarak belirlenen illerde görevli olanlara % 60’ı,
b) Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara %50’si,
c) Kalkınmada 2 nci derecede öncelikli yörelerde görevli olanlara %25’i,
kurumlarınca kadro tasarrufundan ödenir.

Eşleri diğer yörelerde görevli olanlar ise ücretsiz izinli sayılır.

Yukarıda sayılanların kadroları eşlerinin görevlendirme süresiyle sınırlı olarak saklı tutulur. Ancak, bu süre memuriyet boyunca 4 yılı hiç bir surette geçemez. Bunların kademe ilerlemesi; emeklilik ve diğer bütün hakları ve yükümlülükleri devam eder. Ancak ücretsiz izin verilenlerin bu sürelerinin emeklilikten sayılabilmesi için kesenek ve kurum karşılıklarının her ay kendileri tarafından T.C. Emekli Sandığına yatırılması gerekir.

Memurların atanamayacakları yerler ve bu yerlerdeki görevler ile kurumların özellik arz eden görevlerine atanabilmeleri için hangi kademelerde ne kadar hizmet etmeleri gerektiği ve yer değiştirme ile ilgili atama esasları Devlet Personel Başkanlığınca hazırlanacak bir yönetmelikle belirlenir. Kurumlar atamaya tabi olacak personeli için bu yönetmelikesaslarına göre Devlet Personel Başkanlığının görüşünü almak suretiyle bir personel ve atama planı hazırlar.”

Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmeliğin Memurun İsteği Üzerine Yapılabilecek Yer Değiştirmeleri düzenleyen 12’nci maddesinde; “Aşağıda belirtilen özürlerin belgelendirilmesi halinde, bölgelerdeki ve/veya hizmet alanlarındaki zorunlu çalışma süreleri tamamlanmadan memurun isteği üzerine yer değiştirme suretiyle atama yapılabilir:
A Özür Grubu: Sağlık Durumu,
B Özür Grubu: Eş Durumu,
Bu özür grublarında, yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.”hükmü, Sağlık Durumunun Belgelendirilmesini düzenleyen 13’üncü maddesinde; ” (A) Özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, “Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği”ne göre tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayında alacakları aynı nitelikteki sağlık kurulu raporu ile durumun devam ettiğini belgelendirirler. Gerekli sağlık şartlarını kazandıkları resmi sağlık kurullarınca tesbit edilenler, ayrıldıkları hizmet bölgesindeki eksik hizmetlerini tamamlamak zorundadırlar.”hükmü, Eş Durumunun Belgelendirilmesini düzenleyen 14’üncü maddesinde ise; “(B) özür grubuna dayanarak memurun yer değiştirme isteğinde bulunabilmesi için; eşinin Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında 8.6.1984 tarih ve 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi bir kurumda memur statüsünde çalıştığını, görev yeri belgesi ve nüfus kağıdı örneği ile belgelendirmesi gerekir. Ayrıca, eşlerden birinin bağlı olduğu nüfus idaresinden alınacak evlilik durumunu kanıtlayan belgenin de eklenmesi gerekir.

Bu özür grubuna dayanarak yerleri değiştirilenler her yıl Ocak ayı içinde durumlarının devam ettiğini aynı şekilde alınmış belgelerle belgelendirirler.”hükmüne yer verilmiştir.

Yine bu Yönetmeliğin 10’uncu maddesinde; “İlgili mevzuatı uyarınca zorunlu yer değiştirmeye tabi tutulan eğitim ve öğretim hizmetleri sınıfı, mülki idare amirliği hizmetleri sınıfı ve emniyet hizmetleri sınıfına giren memurlar, Türk Silahlı Kuvvetlerine mensup subay ve astsubaylar, hakim ve savcılar ile bu Yönetmeliğin ek 1 nci maddesi kapsamına girenlerin görev süresiyle sınırlı olmak üzere, atandıkları yere, memur olan eşinin atanmasında mevzuatı uyarınca yürürlüğe konulan norm kadro sayılarına ilişkin hükümler uygulanmaz.”hükmüne yer verilmiştir.

Bu Yönetmelik hükümleri ile 657 sayılı Kanunun 72’nci maddesi birlikte değerlendirildiği takdirde;
1- Zorunlu atamaya tabi memurların yazılı talepleri aranmaksızın yapılması gerekli ve zorunlu olan atamaların, re’sen atama olarak değerlendirilerek bu şekilde ataması yapılan memurların eşlerinin eş durumundan yapmak zorunda kaldıkları tayinlerin re’sen atama dışında tutulması açıkça Yönetmeliğe ve 657 sayılı kanunun 72’nci maddesine aykırıdır. Ayrıca, Devletin aile birliğinin korunması gibi bir görevinin olduğu da dikkate alındığında bu durum daha iyi anlaşılacaktır. Kaldı ki eş durumu nedeniyle yapılan atamalardan dolayı yukarıda belirtilen şekilde yapılanlar için norm kadro dahi uygulanmamaktadır.

2- Devlet Memurlarının Sağlık Özründen dolayı yer değiştirme talebinde bulunmalarının da re’sen atama dışında tutulması açıkça Yönetmeliğe aykırıdır. Çünkü, Sağlık özründen dolayı atama talebinde bulunmak için memurun kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu kimselerden birinin bulunduğu yerde kalmasının sağlık durumunu tehlikeye koyacağı, “Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği”ne göre tam teşekküllü Devlet Hastanesinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirilmesi gerekir. Böyle bir durum nedeniyle yapılan atamanın re’sen atama dışında tutularak harcırah verilmeyeceğinin tebliğle hüküm altına alınması açıkça Yönetmeliğe aykırıdır. Her şeyden önce böyle bir atama isteği zaruri bir atamadır ve böyle bir atamadan dolayı harcırah ödenmemesi kişileri mağduriyete uğratacaktır.

Yukarıda belirtmiş olduğum nedenlerde dolayı açıkça hukuka aykırı unsurlar içeren ve uygulanması halinde telafisi imkansız zararlar doğuracak olan Tebliğin ilgili bölümlerinin öncelikle yürütmesinin durdurulmasına ve bilahare iptaline karar verilmesini talep ediyorum.

HUKUKİ NEDENLER : T.C.Anayasası, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Harcırah Kanunu, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Dair Yönetmelik ve ilgili mevzuat.

DELİLLER : İşlem dosyası, diğer yasal deliller

SONUÇ VE TALEP : Yukarıda arz edilen ve sayın mahkemenizce res’sen göz önüne alınacak nedenlerle; Davalı İdarenin, …………tarihinde sürekli görev harcırahı ödememesine ilişkin işlemine dayanak teşkil eden 26.8.2003 tarihli ve 25211 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 37 seri nolu Harcırah Kanunu Genel Tebliğinde yer alan; “Bu çerçevede; eş durumu, öğrenim durumu, sağlık sebepleri ile benzeri mazeretlere dayalı olarak ilgililerin yazılı talepleri üzerine yapılan atamalar için harcırah ödenmeyecektir” ibaresinin AÇIKÇA HUKUKA AYKIRI OLMASI ve TELAFİSİ İMKANSIZ ZARARIMA YOLAÇICI olduğundan öncelikle YÜRÜTMENİN DURDURULMASI’na, bilahare de İPTALİ’ne karar verilmesini ve yargılama giderlerinin karşı tarafa yüklenmesini saygıyla arz/talep ederim.

Bir cevap yazın