ŞEF ATAMALARI İPTAL EDİLENLER İÇİN DİLEKÇE ÖRNEĞİ

…………………………. NÖBETÇİ İDARE MAHKEMESİ’NE

 

                                                                                           “Yürütmeyi Durdurma Taleplidir”

 

 

DAVACI                       :           ……………………………… (T.C.NO:……………………………..)

ADRES                        :           ……………………………………………………………………………………

DAVALI                                   :           T.C.Milli Eğitim Bakanlığı / Bakanlıklar / ANKARA

T.KONUSU                              :           Şef olarak görev yapmakta iken Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni olarak tesis edilen13/06/2008 tarih ve ……….. sayılı Atama Kararnamesinin öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve devamında iptali talebinden ibarettir.

T.TARİHİ                                :           ………/……/20….

AÇIKLAMALAR                       :

                   ………………. İli  İl  Milli Eğitim Müdürlüğü  bünyesinde şef kadrosunda görev yapmakta iken, davalı idare re’sen ünvanımızı değiştirmiş ve veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak dava konusu 13.06.2008 gün ve …………. sayılı atama kararnamesini tesis etmiştir. Kararnamenin iptalini talep ediyorum.

                    Görev yapmakta iken Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 773 boş şeflik kadrosu ilan edilmiştir.  Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Madde 11 “(1) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı atama yapılacak boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç kattan az sayıda istekli bulunması halinde ise durumu uygun olan tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde bu Yönetmeliğin Ek-1 Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere boş kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Puanların eşitliği halinde ise sırasına göre hizmet süresi fazla ve son sicil notu yüksek olan personel tercih edilir.” Hükmü gereğince 773 boş şef sayısının 3 katı olan 2319 aday belirlenmiştir. Bu adaylar  30 Ekim – 17 Kasım 2006 tarihleri arasında görevde yükselme eğitimine almıştır. Eğitim sonunda 18 Kasım 2006 tarihinde yapılan sınavı 1466 kişi kazanmıştır. Bakanlık önce 773 boş şeflik kadrosuna 38 kişinin başvuru yapmamasından dolayı 735 kişinin atamasını yapmıştır. MEB Personelinin Görevde Yükselme Yönetmeliği gereği Bakanlık sınav ile 773 kişi atamış ve aynı sınav sonuçlarına göre 14 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 2006/11298 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı gereği yeni 571 şef kadrosu ilave ederek toplam 1344 kişinin atamasını yapmıştır. Milli Eğitim Bakanlığı ikinci bir eğitim semineri ve sınav açmadan önceden sınav kazananlar ve yedekte bekleyen adaylar arasında alım yaptığı gerekçesi ile konu yargıya taşınmış, son atananların kararnameleri de yargı kararı doğrultusunda Bakanlıkça iptal edilmiştir.

2006 Taşra Teşkilatı Şef Kadroları İçin Başvuru ve Atama Kılavuzunda Ankara İlinde 47 adet şef kadrosu ilan edilmiştir. Birinci atamalarda bu kadrolara alım yapılmıştır. Bakanlar Kurulu kararı ile 571 şef kadrosu daha ilan edilmiş ve Ankara iline 101 kişinin ataması yapılmıştır. Yargı kararının uygulanması sonucunda ikinci atamaların tümünün iptaline karar verilmiş olmasına rağmen Ankara ilinde sadece 45 kişinin ataması iptal edilmiştir. Ekte sunulan listeler incelendiği zaman yapılan uygulama net olarak görülecektir. Davalı idare yargı kararını uygularken yanlış işlem tesis etmiştir. İkinci atamalarda şef kadrosunu hak edebilmiş şef adaylarının atamalarının iptal edilmesi gerekli iken yüksek puan aldığı gerekçesi ile ikinci atamada atanan şeflerin atamalarının iptali yoluna gidilmemiştir. En az puan alandan başlayarak geriye doğru 45 kişinin atamasının iptal edilmesi Anayasanın Eşitlik ilkesine aykırılık teşkil etmektedir. Eğer yargı kararı uygulanacak ise 47 boş kadro ataması dışında tüm yapılan 101 atamanın iptali gerekmektedir. Örneğin göreve yükselme sınavından 80 alan bir adayın ilk atamada tercih yapamayıp ikinci atamada tercihte bulunduğu varsayılırsa, yapılan atama işleminin iptali gerekmektedir. 80 Puan aldığı gerekçesi ile ikinci atamalarda atandığı görmezlikten gelinerek tesis edilen işlem hukuka uygun değildir.  Mahkemenizce davalı idareden bu işlemler istenildiği takdirde yapılan hukuka aykırılık net olarak görülecektir. Eğer 101 kişinin ataması tamamen iptal edilmedi ise müvekkilinde atamasının iptal edilmemesi gerekmektedir.

 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunun 27. maddesi 2. fıkrasın da idari mahkemelerin, idari işlemin uygulanması halinde telafisi güç veya imkânsız zararların doğması ve idari işlemin açıkça hukuka aykırı olması şartlarının bir arada gerçekleşmesi durumunda yürütmeyi durdurma kararının verilebileceğinden bahsedilmektedir. Dava konusu işlemin uygulanması sonucunda müvekkilin almış olduğu ücrette yaklaşık olarak 350-400 YTL’lik çok büyük bir düşüş yaşanmıştır. Bu durumda hem müvekkili hem de ailesini olumsuz etkilemektedir. Şef kadrosunu hak ettikten sonra bu kadroda çalışmasından dolayı hak ettiği ücretteki artış nedeni ile ev almak amaçlı bankadan kredi almıştır. Hiçbir kusuru olmadığı halde idarenin işlemleri sebebiyle telafisi imkansız zararlar doğmuştur.  Yapılan tüm işlemlerde idarenin ağır kusuru bulunmaktadır. Ekte sunulan hizmet cetveli incelendiği zaman görüleceği üzere yıllardır Devlet Memuru olarak görev yapmaktadır. Ülkemizde memurlarının hayat standartları sayın mahkemenin de malumudur. Bu kadar zor şartlarda hayat mücadelesi vermeye çalışan müvekkil sadece bağlı bulunduğu bakanlığın yaptım-oldu mantığı ile hareket etmesi sonucunda bu denli bir mağduriyeti hak etmemektedir.  Tüm bunlar göz önünde bulundurulduğu zaman iş bu davayı açma zarureti hasıl olmuştur. Takdir makamınızındır.

HUKUKİ SEBEPLER    :           Anayasa, 657 Sayılı DMK, 2577 Sayılı İYUK, Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği, 2006 Taşra teşkilatı Şef Kadrolarına Atanabilmek için Görevde Yükselme Sınavı Başvuru Kılavuzu, Taşra Teşkilatı Şef Kadroları için Başvuru ve Atama Kılavuzu

HUKUKİ DELİLLER     :           Dava konusu işlem, Tebellüğ Belgesi, …………. İline atananların isim listesi, iptal edilen şeflerin isim listesi,  …………….. ili şeflik kursuna katılanların listesi, Kurs Belgesi, Hizmet cetveli,

NETİCE-İ TALEP                     :           Yukarıda arz ve izah edilen ve re’sen gözetilecek sair hususlar nedeni ile;

1)    Şef olarak görev yapmakta iken veri hazırlama ve kontrol işletmeni olarak tesis edilen 13/06/2008 tarih ve ……………..  sayılı atama kararnamesinin öncelikle yürütülmesinin durdurulması ve devamında iptaline,

2)    Tüm yargılama harç, masraf ve sair giderlerin karşı yan üzerinde bırakılmasına karar verilmesini  saygılarımla arz ile talep ederim.

……./08/2008

Davacı

………………………………..

EK        :

1)    13/06/2008 GÜN VE ………………. SAYILI KARARNAME

2)    Hizmet Belgesi

3)    Sınav Sonuç Belgesi (Sınav Puanını Gösterir Belge)

4)    2006 Taşra teşkilatı Şef Kadrolarına Atanabilmek için Görevde Yükselme Sınavı  Başvuru Kılavuzu, Taşra Teşkilatı Şef Kadroları için Başvuru ve Atama Kılavuzu

5)    Gerekli harç ve masraf makbuzu

Bir cevap yazın