AÇIKLAMALI İDARİ DAVA DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

NÖBETÇİ İDARE MAHMEMESİ BAŞKANLIĞI’NA

                   Gönderilmek Üzere 

……….NÖBETÇİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ’NE

  ……….

-Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

Duruşma İstemlidir

DAVACI                       : ………………………………..

                                            Adres …………….. / Ankara

DAVALI                       : İptali istenen işlemi yapan makam

DAVANIN KONUSU      : İptal ve Tam Yargı davası

İPTALİ İSTENİLEN İDARİ İŞLEM               : İptali istenen işlemin tarih ve sayısı

TEBLİĞ TARİHİ           : 12.04.2004

DAVANIN İZAHI           :

(Bu bölümde dava konusu yapılan idari işlemin hukuka aykırılık nedenleri yazılır.)

HUKUKİ SEBEPLER     :  İdari Yargılama Usulü Kanunu, vs.

DELİLLER                    :……………

SONUÇ VE İSTEM        : Yukarda açıklanan nedenler  ve re’sen mahkemece tespit edilecek sair iptal nedenleri ile ……………. tarihli ……………. sayılı ……………. konulu işleminin İPTALİNE ve YÜRÜTÜLMESİNİN DURDURULMASINA karar verilmesini saygılarımla arz ederim. …/05/2004

                                                                                                                      Ad Soyad

                                                                                                                       Davacı

EKLER                           :

1) İptal konusu yapılan idari işlem.

2) Belge 2

3) Belge 3

Bir cevap yazın