AYNEN TAKSİM, PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu 2001/13-1039 E.N , 2001/16 K.N.

İlgili Kavramlar

AYNEN TAKSİM PAYDAŞLIĞIN GİDERİLMESİ

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki  “paydaşlığın giderilmesi” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;

Bornova Sulh Hukuk Mahkemesi’nce  davanın kabulüne dair verilen 20.4.2000 gün ve 1998/1440 E- 1999/673 K. sayılı kararın incelenmesi  davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 6.Hukuk Dairesi’nin  11.7.2000 gün ve 2000/6370-6530  sayılı ilamiyle;  (…Dava, bir parça taşınmaz mal ortaklığının giderilmesi istemine ilişkin olup, mahkemece ivaz ilavesi suretiyle taksim kararı verilmiş, hükmü davalı vekili temyiz etmiştir.

Ortaklığın giderilmesi davalarında taksim istenmesi halinde, dava konusu taşınmazın pay ve paydaş durumuna göre taksimin mümkün olup olmadığının araştırılması gerekir. Paydaşlar muvafakat etmediği takdirde taşınmazın bir kesimi paydaşlar arasında paylı “müşa” bırakılamaz. Davada sulh vaki olmadığı sürece bir kısım taşınmazların bazı paydaşlara, diğerlerinin diğer paydaşlara verilmesi şeklinde re’sen taksime gitmek mümkün değildir. Taksimde taşınmazın pay ve paydaş durumuna arazinin verim niteliğine göre taksimin mümkün olup olmadığının bilirkişi aracılığıyla saptanması gerekir. Payların denkleştirilmesi için ivaz ilavesi  icap ediyorsa fen ehline taksim projesi düzenlettirilir. Taşınmaz Belediye ve mücavir alan hudutları içerisinde ise taksim projesi eklenerek Belediye’den imar yasası ve yönetmeliği uyarınca bu taksime imkan olup olmadığı sorulur. Taşınmaz Belediye ve mücavir alan dışındaysa aynı husus İl İdare Kurulundan sorularak saptanır. Taksim tarzında yani taksim projesindeki bölümlerin hangi paydaşa verileceği konusunda taraflar anlaşamazlarsa mahkeme huzurunda kura çekilerek hangi kesimin hangi paydaşa verileceği belirlenir.

Olayımızda 548 ada 1 numaralı parselin taksimi istenmektedir. Mahkemece arzın üzerindeki dükkanın taksim şeklini gösterir kroki hazırlanarak onay makamına gönderilerek buna göre görüş alınmıştır. Taşınmazın durumu gözönünde tutularak yukarıdaki esaslar çerçevesinde imar yasası gereğince inceleme yapılıp sonucuna göre bir karar verilmek gerekirken, noksan inceleme ile karar verilmesi hatalı olmuştur.

Hüküm bu nedenle bozulmalıdır…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN  : Davalı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, aynen taksim suretiyle paydaşlığın giderilmesi istemine ilişkindir.

Yerel mahkemece davanın kabulüne ilişkin verilen hüküm Özel Dairece yukarıda belirtilen gerekçe ile bozulmuş ise de aynen taksimde sakınca bulunmadığı Belediye Başkanlığınca bildirilmiştir.

Bu nedenle;tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

SONUÇ :  Davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA dava konusu edinilen taşınmazın değeri üzerinden %03.6 oranında ilam harcı   temyiz edenden alınmasına, 21.2.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın