HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE, HİZMET TESBİTİ

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu 2001/21-6 E.N , 2001/14 K.N.

İlgili Kavramlar

HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE HİZMET TESBİTİ

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki “hizmet tesbiti” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; Mersin İş Mahkemesince davanın kısmen kabulüne dair verilen 24.12.1999 gün ve 1998/748 E-1999/718 K.  sayılı kararın incelenmesi davalılar vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 21.Hukuk Dairesinin 11.4.2000 gün ve 2000/2513-2837 sayılı ilamı ile;

1-Dosyadaki yazılara, toplanan delillere, hükmün dayandığı gerektirici sebeplere göre, davalıların aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazlarının reddine,

2-506 sayılı Kanunun 79/8.maddesi hükmüne göre, Kuruma bildirilmeyen hizmetlerin sigortalı hizmet olarak değerlendirilmesine ilişkin davanın, tesbiti istenilen hizmetin geçtiği yılın sonundan başlayarak 5 yıl içerisinde açılması gerekir.

Davacı işyerine 1/5/1988 tarihinde sigortalı işe giriş bildirgesi verilmek suretiyle girmiş ve 20/6/1989 tarihinde işyerinden çıkmıştır ve aynı işyerine 1/1/1991 tarihinde tekrar yöntemince verilen sigortalı işe giriş bildirgesi ile girmiş ve 5/3/1998 tarihinde çıkmıştır. Dava ise 5/11/1998 tarihinde açılmıştır. Hal böyle olunca, işyerinden çıktığı 20/6/1989 ile tekrar işyerine girdiği 1/1/1991 tarihleri arasındaki dönem olan 31/12/1989 ila 1/1/1991 döneminin hak düşürücü süreye uğradığı açık seçiktir.

Öte yandan, davacının aynı işyerinde bu tarihten sonra çalışmasını sürdürmesinin veya 5 yıllık hak düşürücü süre içerisinde tekrar aynı işyerine girerek çalışmasının, hak düşürücü sürenin işlemine engel olmayacağı ve hak düşürücü sürenin, kesilmesi ve durmasının mümkün bulunmadığı hukuksal gerçeği de ortadadır.

Mahkemece, bu maddi ve hukuki olgular gözönünde tutulmaksızın 31/12/1989 1/1/1991 tarihleri arasındaki dönemin hak düşürücü süre nedeniyle reddi gerekirken yazılı biçimde hüküm kurulması usul ve yasaya aykırı olup, bozma nedenidir.

O halde davalıların bu yönleri amaçlayan temyizi itirazları kabul edilmeli hüküm bozulmalıdır…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDENLER :  Davalılar vekilleri

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, davalılardan işverenlere ait işyerinde 28.12.1987 – 26.9.1998 tarihleri arasında davacının sigortalı olarak çalıştığının tesbitine ilişkindir.

Yerel mahkemenin davanın kısmen kabulüne ilişkin kararı Özel Dairece; 31.12.1989-1.1.1991 tarihleri arasındaki dönemin hak düşürücü süre yönünden reddi gerektiğinden söz edilerek bozulmuş ise de dosya içeriğinden, davacının önceleri kollektif şirket olan işyerinde 1.5.1988-1.1.1991 tarihlerinde, sonra Anonim şirkete dönüşen aynı işyerinde 1.1.1991 – 26.3.1998 tarihleri arasında sürekli asgari ücretle çalıştığı sabittir. Bu nedenle yerel mahkemenin direnme kararı yerindedir. Ne var ki, Özel Dairece işin esasına ilişkin temyiz itirazları incelenmemiştir. O halde, dosya işin esasına ilişkin temyiz itirazlarının incelenmesi için Özel Dairesine gönderilmelidir.

S O N U Ç : Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme uygun olduğundan dosyanın işin esasına yönelik temyiz itirazlarının incelenmesi için 21.Hukuk Dairesine gönderilmesine, 31.1.2001 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

Bir cevap yazın