EVLAT EDİNMEYE İZİN DİLEKÇESİ ÖRNEĞİ

………… … AİLE MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNE,

 

EVLAT EDİNMEK İSTEYEN

(DAVACI)                                          :

VEKİLİ                                              :

DAVALI                                             :

KONUSU                                           : Evlat edinmeye izin talebinden ibarettir.

OLAYLAR                                          :

  1. …………….. ilçesi …….. mahallesi .. hane, .. cilt ve …. sayfada kayıtlı olan müvekkilim …………….., yaklaşık …yıldır …………… ile evlidirler. Müvekkilim .. yaşına gelmesine rağmen henüz bir çocukları olmamıştır.
  2. Müvekkilim evlat edinmek istemektedir ve bu isteğine eşi ……………… de muvafakat etmektedir.
  3. Müvekkilim yukarıda adı yazılı ………… ili……….. ilçesi ……….. mah. … hane, .. cilt ve .. sayfada kayıtlı ………………… evlat istemektedir. Müvekkilim ile evlat edinilmek isteyen kişi arasındaki yaş farkı da …’den fazladır.
  4. ………….. evlat edinilmesine kendi ailesi de rıza göstermektedirler. Bu durumda duruşmanın yapılarak MK.m. 305 vd. hükümleri gereğince, …………… evlat edinilmesine izin verilmesini talep etmek için bu davayı açma zorunluluğu hasıl olmuştur.

HUKUKİ SEBEPLER                            : Medeni Kanun MK.m. 305 vd. hükümleri vesair yasal nedenler.

SUBUT DELİLLER                              : Nüfus kaydı, tanık ve her türlü delil.

SONUÇ ve TALEP                               : Yukarıda arz edilen hususlar göz önüne alınarak, müvekkilimin …………………… evlat edinmesine izin verilmesini saygılarımla arz ve talep ederim.

……/……/200…

Vekili

EK:

  1. Onanmış vekaletname örneği,
  2. Nüfus kayıtları.

Bir cevap yazın