Vekaletname Örneği

VEKALETNAME

VEKALETİ VEREN                                   KAYITLI OLDUĞU YER

Soyadı            :…………………………    İl                      :……………………

Adı      :…………………………    İlçe                  :……………………

Baba adı        :…………………………    Mah/Köy                    :……………………

Anne Adı        :…………………………    Hane-Cilt-Sayfa No  :

Doğum Yeri:…………………………       CÜZDANI VEREN MAKAM

Doğum Tarihi:…./…./….                    Nüfus İdaresi:…………………….

Medeni Hali:…………………………                   Tarihi:……./……../……..

Dini     :…………………………                Cüzdan No:…………………….

  ADRES         : …………………………………………………………………………………………..

 Adıma hareketle, bilumum nakil vasıtaları satın almağa, taşıt alım vergi beyannamelerimi tanzim ve imzaya sahibi bulunduğum veya bulunacağım, miras yolu ile intikal etmiş veya edecek, bilumum nakil vasıtalarını satmağa, alım ve satımlarda peşin veya mülkiyeti muhafaza kaydı ile senetleri imzaya, borçlanmağa, borçlanmayı kabule, bono bedellerini tediyeye ve tahsile, icabında muvafakatler vermeğe, fesih ve ibralar imzaya, gümrükten dahi nakil vasıtalarını çekmeğe, satmağa, bilumum plaka, temiz kağıdı almağa, trafikde tescil muamelelerini ifaya, ruhsatlar istihsale, sigorta ettirmeğe, hasar vesair namlar altındaki bedelleri tahsile, ahzu kabza, yurtdışına çıkartmağa tekrar yurda sokmağa, bu vekaletnamede yazılı yetkilerin tamamı veya bir kısmı ile başkalarının da tevkil, teşrik ve azle,mezun ve yetkili olmak üzere…………………………………………….. vekil tayin ettim.

…/…/….

VEKALETİ VEREN: …………………………………………………

Bir cevap yazın