Ödeme Emrine İtiraz Dilekçesi

Dosya Esas No: …/…
İCRA MÜDÜRLÜĞÜNE
ERZİNCAN
BORCA İTİRAZ EDEN
(BORÇLU) : Adı ve Soyadı, T.C. Kimlik No:
Adres
ALACAKLI : Adı ve Soyadı
Adres
TEBELLÜĞ TARİHİ : …/…/…
KONU : Ödeme emrine itiraz ettiğimin bildirilmesi dileğidir.

AÇIKLAMALAR :
Alacaklı tarafından aleyhime yapılan icra takibinde, tarafıma gönderilen ödeme emrini …/…/… tarihinde aldım. Yedi günlük yasal süresi içinde itiraz ediyorum. Taraflar arasında yapılan sözleşme gereğince satın almış olduğumuz eşyalar dolayısıyla kesilen fatura miktarının … Yeni Türk Liralık olan kısmını, satın aldığım eşyaların teslimi sırasında ödemiş olmama rağmen, aleyhime yapılan icra takibinde kısmen yapmış olduğum ödeme dikkate alınmadan tüm fatura bedeli üzerinden icra takibi yapılmıştır. Borcun … kısmına itiraz ediyoruz. Ödeme yaptığıma dair makbuz fotokopisi ektedir. Borcumun kalan kısmı en kısa zamanda ödeyeceğim.
DELİLLER : İcra Müdürlüğünün 2007/… Esas sayılı dosyası ve her tür delil.
HUKUKİ NEDENLER : İcra ve İflas Kanunu md. 66/1 ve ilgili mevzuat.
SONUÇ ve İSTEM : Yukarıda arz ettiğim üzere, alacaklıya yapmış olduğum ödeme dikkate alınarak, yapılan icra takibinde talep edilen miktarın … Yeni Türk Liralık kısmına itiraz ediyorum. Aleyhime yapılan icra takibinin itiraz ettiğim kısım dikkate alınarak kısmi durdurma kararı verilmesi hususunda gereğini saygılarımla arz ve talep ederim. …/…/…

Ödeme Emrine İtiraz Eden
Adı ve Soyadı

Bir cevap yazın