İŞLEMİN İPTALİ, OLUMSUZ TESPİT, PRİM, YAŞLILIK AYLIĞI

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu 2001/10-208 E.N , 2001/203 K.N.

İlgili Kavramlar

İŞLEMİN İPTALİ

OLUMSUZ TESPİT

PRİM

YAŞLILIK AYLIĞI

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki  “işlem iptali ve olumsuz tesbit” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda;Samsun İş Mahkemesi’nce davanın kabulüne  dair verilen  22.9.1999gün ve 1999/267-360 E.- sayılı kararın incelenmesi   davalı vekili  tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 10.Hukuk Dairesi’nin  10.7.2000 gün ve  1999/8037-2000/5101  sayılı ilamiyle;  (…Davacı vekili, müvekkilinin yaşlılık aylığı almakta iken yeniden çalışmaya başladığını muhasebecinin hatası sonucu destek primi yerine tüm sigorta kollarından sigorta primi yatırıldığını, kurumun bu durumu öğrenmesi üzerine yaşlılık aylığını keserek istirdat talebinde  bulunduğunu ileri sürerek buna dair Kurum işleminin iptali ile aylığının kaldığı yerden ödenmesini talep etmiştir.

Mahkeme ise, yazılı gerekçe ile davanın kabulüne karar vermiştir.

Davanın yasal dayanağı 506 sayılı Kanunun 63.maddesidir.Bu maddenin A bendinde “Bu Kanuna göre yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanların yaşlılık aylıkları çalışmaya başladıkları tarihte kesilir.” Hükmüne yer verilmiştir.

Maddenin açık ifadesi karşısında yaşlılık aylığı almakta iken sigortalı olarak çalışmaya başlayanların aylıklarının bu çalışma olgusuna dayalı ve onunla sınırlı olarak kesilmesi gerektiğinin kabulü icap eder.

Mahkemece yapılacak iş; sigortalının şahsi sicil dosyasını celp ederek primi yatırılan gün sayısını belirlemek, gerekirse iş yeri tanıklarının bilgisine başvurmak ve böylece davacının fiilen ne kadar süre çalıştığını bir kuşkuya yer vermeyecek şekilde tesbit etmek ve bu süre için tahakkuk edip ödenen yaşlılık aylığı yönünden davanın reddine, geriye kalan süre yönünden ise davanın kabulüne karar vermekten ibarettir.

O halde, davalı Kurum vekilinin bu yönleri amaçlayan temyiz itirazları kabul edilmeli ve hüküm bozulmalıdır. …) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN  :Davalı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere, delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına ve özellikle Hukuk Genel Kurulunun 17.2.1999 gün, 1999/10-60 E., 1999/105 K. sayılı kararında açıklanan esasların benimsenmiş bulunmasına göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

SONUÇ : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA 28.2.2001 gününde oyçokluğu ile karar verildi.

Bir cevap yazın