BOŞANMA, YOKSULLUK NAFAKASI

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu 2001/2-184 E.N , 2001/204 K.N.

İlgili Kavramlar

BOŞANMA

YOKSULLUK NAFAKASI

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki “boşanma” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; K…  Asliye 6.Hukuk Mahkemesince davanın kabulüne dair verilen 8.12.1999 gün ve 1999/281-1021 sayılı kararın incelenmesi davalı vekili tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesinin 2.5.2000 gün ve  2000/2738-5642 sayılı ilamı ile;

1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin takdirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının aşağıdaki maddenin dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacının Medeni Kanunun 143/1.maddesine dayalı maddi ödence isteği olmadığı halde kesin hüküm oluşturacak şekilde maddi ödence yönünden de hüküm kurulması isabetsizdir.

3-Davacının yoksulluk nafakası hakkında hüküm kurulmamış olması doğru olmamakla beraber, davacının bu konuda temyizi olmadığından bozma nedeni yapılmamış, yanılgıya değinilmekle yetinilmiştir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN :  Davalı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, bozma kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle davacının maddi tazminata yönelik ayrı bir dava açabilme olanağına sahip olmasına göre, Hukuk Genel Kurulu’nca da benimsenen Özel Daire bozma kararına uyulmak gerekirken, önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.

S O N U Ç : Davalı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı H.U.M.K.nun 429.maddesi gereğince BOZULMASINA, istek halinde temyiz peşin harcının geri verilmesine  28.2.2001  gününde, ikinci görüşmede oyçokluğu ile karar verildi.

Bir cevap yazın