ALACAK DAVASI, FAİZ

YARGITAY

Hukuk Genel Kurulu 2001/2-161 E.N , 2001/211 K.N.

İlgili Kavramlar

ALACAK DAVASI

FAİZ

İçtihat Metni

Taraflar arasındaki  “alacak” davasından dolayı yapılan yargılama sonunda; K… Asliye 3.Hukuk Mahkemesi’nce davanın kısmen kabul, kısmen reddine  dair verilen 16.12.1999 gün ve   1998/119 E- 1999/977 K.sayılı kararın incelenmesi taraf vekilleri tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 2.Hukuk Dairesi’nin 10.5.2000 gün ve 2000/3996-6137 sayılı ilamiyle;

(…1-Dosyadaki yazılara kararın dayandığı delillerle kanuna uygun sebeplere ve özellikle delillerin taktirinde bir yanlışlık görülmemesine göre davalının tüm, davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan temyiz itirazları yersizdir.

2-Davacının faiz isteği mevcut olup bu konuda bir karar verilmesi gerekirken olmadığından söz edilerek yazılı şekilde hüküm kurulması doğru değildir…) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.

TEMYİZ EDEN  : Davacı vekili

HUKUK GENEL KURULU KARARI

Hukuk Genel Kurulu’nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:

Dava, alacak istemine ilişkindir.

Mahkemece, davanın kısmen kabul, kısmen reddine dair verilen karar yukarıda açıklanan nedenle davacı yararına bozulmuştur.

Mahkeme, davacı vekilinin dava dilekçesinde faiz isteminin bulunmadığı gerekçesiyle önceki kararında direnmiştir.

Tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dosyadaki tutanak ve kanıtlara, mahkeme kararında açıklanan gerektirici nedenlere ve özellikle delillerin değerlendirilmesinde bir isabetsizlik bulunmamasına göre, usul ve yasaya uygun bulunan direnme kararının onanması gerekir.

SONUÇ :Davacı vekilinin temyiz itirazlarının reddi ile, direnme kararının yukarıda açıklanan nedenlerle ONANMASINA, gerekli temyiz ilam harcı peşin alınmış olduğundan başkaca harç alınmasına mahal olmadığına, 28.2.2001 gününde oybirliği ile karar verildi.

Bir cevap yazın