Acentelik Sözleşmesi Örneği

ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

1-TARAFLAR

Bir tarafta, ……………………………………………………………………………..adresinde mukim …………………. Ltd. (Bundan sonra kısaca FİRMA olarak anılacaktır) ile diğer tarafta ………………………………………………………………………………………………adresinde mukim ……………………………………………………………………….Ltd.Şti. (Bundan sonra yetkili satış acentesi olarak anılacaktır) arasında aşağıdaki şartlarla işbu acente sözleşmesi tanzim ve imza olunmuştur.

2- SÖZLEŞMENİN KONUSU

İşbu sözleşme ile FİRMA Yurtiçinde ve Yurtdışında hazırlamış olduğu hizmetlerin ve ürünlerin aşağıda belirtilen şartlarda yetkili satış acentesi tarafından satılması ve pazarlanmasıdır.

3- SÖZLEŞMENİN TMEŞEMI VE KAPSAMI

Sözleşme imzalandığı tarihten itibaren 3 (ÜÇ) yıl süreli bedelsiz olarak FİRMA şirketinin sağladığı online rezervasyon sisteminin yetkili acente tarafından kullanılarak online satış yapılmasıdır. FİRMA şirketinin sistem ve program altyapısı için yapmış olduğu yatırıma karşılık acenteye sağlamış olduğu bilabedel kullanım hakkının acentenin başka bir satış sistemine girmemesi üzerine düzenlenmiş bir rezervasyon ve satış şeklidir. Bu sistem içerisinde acente kendi turlarını düzenleyebilir. Fakat aynı destinasyonda Anı’nın Tur ve Otel programları var ise başka programları satamaz. Münferit rezervasyonlarını alabilir veya bir operasyonu varsa bunu devam ettirebilir.

4-YETKİLİ SATICI GÖREV TMEŞEMI VE SORUMLULUKLARI

4-A) Yetkili Satış Acentesi , A-B Veya C Grubu resmi seyahat acentesi olarak Türsab ve / veya Bakanlığının her türlü kanuni gereksinimlerini yerine getirmiş olacaktır. Ayrıca yetkili satış acentesi müşterilere doğru ve eksiksiz bilgi vermeyi, gerçek dışı beyanlarda bulunmamayı, daha sonra MEŞE unvanına gelebilecek zararlara izin vermemeyi taahhüt eder ve / veya bu taahhütten doğan tüm maddi ve manevi zararları karşılar.

4-B) Yetkili Satış Acentesi FİRMA satış ürünlerini satma yetkisini başka bir acente ve / veya kendisinin ortak olacağı bir acenteye devredemez. Acente başka Tur operatörlerinin ürünlerini FİRMA ‘in sağladığı sisteme eşdeğer veya aynı sistemle satış yapamaz. Ancak başka bir seyahat acentesi ile devam eden bir yetkili satış acenteliği anlaşması var ise ve bu acentenin tabelasını taşıyor ise her iki sistemi birden kullanabilir.

4-C) Yetkili Satış Acentesi sözleşme ile birlikte gerek FİRMA bağlı bulunduğu süre zarfında gerek sözleşmenin feshinden sonra FİRMA ’e ait hiçbir detayı,sistem ve metotları,tüm sirküler ve evrakları gizlilik esasına göre üçüncü şahıs ve kuruluşlara aktarılmamasını sağlamak ile de yükümlüdür.Gizlilik esaslarına uyulmadığı taktirde, FİRMA’nın belirleyeceği cezai şartları yerine getirmeyi taahhüt eder.

5-ÇALIŞMA SİSTEMİ

5-A) Yetkili Satış Acentesi satıştan sorumlu elemanı ve / veya elemanlarının isimlerini FİRMA’ya bildirecek bu konuda olacak değişiklikler için FİRMA’dan referans alınacaktır.

5-B)Yetkili Satış Acentesi FİRMA operasyon departmanı tarafından hazırlanmış oteller hakkında detaylı bilgiler ve tesislerle ilgili genel kuralların yazdığı dokümanlar dominant programı tarafından Voucher (Tesise Giriş Belgesi) ve / veya müşteri sözleşmesi olarak ikinci nüsha halinde basılır ve müşteriye imzalatılır. Bu belgenin müşteriye imzalatılmış olması yetkili satış acentesinin sorumluluğundadır. Aksi takdirde müşterinin uğrayabileceği her türlü zarar yetkili satış acentesi tarafından karşılanır, FİRMA bu tür bir hatanın ve bu hatadan kaynaklanabilecek herhangi bir anlaşmazlık ve / veya davanın tarafı değildir. Bu tip bir hatadan kaynaklanacak olan FİRMA şirketinin kayıpları yetkili acenteye herhangi bir ihtar ve ihbara gerek kalmaksızın aynen rücu edilir.

5-C) Yetkili Satış Acentesi yaptığı satışlara ilişkin ödemeleri V – pos Sistemi ile kabul edecektir. Bunun dışında yapılan tahsilatlarda sistem voucher ve tahsilat makbuzu kesmeyecektir.

5-D) Yetkili Satış Acentesi yaptığı satışlara ilişkin komisyon, kendisine düzenlenecek fatura üzerinde indirim yapılarak, net tutarı kapsayan fatura cari hesabına borç kaydedilecektir.

5-E) Uygulanacak Komisyon Oranları Şöyledir:

Yurt İçi Turlarda                  :% 5                                  Kıbrıs Turlarında                  :% 5

Yurt Dışı Turlarda                :% 5                                  Uçak Bileti                          :Hariç

Sistemde belirtilen bazı tesislerde komisyon oranı yukarıda belirlenmiş komisyon oranlarından farklı olabilir ve transfer ücretlerinden komisyon verilmez. (Vize Masrafları,Alan Vergileri,Ulaşım Ücretlerinden Komisyon Verilmez)

6- Yetkili Satış Acentesi (4.) maddede belirtilen hususlara uyulmaması nedeni ile müşteriler tarafından yapılacak her türlü maddi, manevi tazminat talepleri yetkili satış acentesi tarafından karşılanır. Yetkili satış acentesi bu tür tazminat taleplerinin de muhatabı olduğunu baştan kabul ve taahhüt eder.

7-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ

İş bu sözleşme imza tarihinden itibaren 3 (ÜÇ) yıl süre ile geçerlidir. Sözleşme süresinin bitiminden 1 ay öncesinde taraflarca yazılı ihtar olmaması halinde bu sözleşme süresi kadar tekrar uzamış olur.

8-SÖZLEŞMENİN FESHİ

8-A) Yetkili Satış Acentesi işbu sözleşmenin hükümlerine aykırı davrandığında ve / veya sirkülerde ki talimatlara kısmen veya tamamen uymadığında FİRMA bu sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilir.

8-B) Sözleşme süresince veya sözleşmenin feshedilmesi halinde yetkili satış acentesi fesih tarihinden itibaren 1 ay süre ile başka bir acente ile iş ortaklığı yapamaz, herhangi bir konudaki ürününü satamaz ve komisyon ilişkisine giremez.

8-C) Taraflardan birinin iflası , mal varlığını alacaklılara veya başkasına devretmesi konkordato akdetmesi halinde diğer taraf sözleşmeyi derhal feshedebilir.

8-D) İşbu sözleşmenin feshi halinde yetkili satış acentesi FİRMA herhangi bir ad ve şekil altında tazminat, kar mahrumiyeti ve benzeri talepte bulunmayacaktır.

8-E) Sözleşmenin feshi yetkili satış acentesinin müşterilerine karşı olan yükümlülüklerini ortadan kaldırmayacaktır.

8-F) Sözleşmenin feshi halinde yetkili satış acentesi FİRMA Tarafından kendisine ücretsiz olarak verilmiş olan her türlü malzemeyi broşürü, hizmeti (İnfo gibi) vs.‘yi FİRMA’ya 15 ( Onbeş ) gün içerisinde iade edecektir. FİRMA yetkili satış acentesi olduğuna dair hiçbir beyanda bulunmayacak ve böyle bir intiba uyandıracak her türlü ilan, reklam ve davranıştan kaçınmayı şimdiden kabul ve taahhüt etmiştir.

9-GEZİ SÖZLEŞME ŞARTLARIMIZ

9-A) Kayıt şartları , operasyon tarafından bildirilen fiyat listelerinde veya sistemde yer alan genel bilgiler bölümündeki kayıt şartları geçerlidir.

9-B) Yetkili satış acentesi tarafından yapılan rezervasyon iptallerinde gezi hareket tarihine 15 gün kala yapılan iptallerde gezi bedelinin %50’si 14 – 0 gün kala yapılan iptallerde geziye habersiz katılmama uçak veya otobüsü kaçırma hallerinde gezi başlangıcından sonra isteyerek veya istek dışı geziye devam etmeme hallerinde gezi bedelinin tamamı yanar iade yapılmaz.

9-C) FİRMA geziye katılanlar ile taşıyıcı firmalar arasında aracı kurum niteliğindedir. Bu nedenle araçların programda gösterilen saatte hareket yerinde bulunmamasından arızalanmalarından hava muhalefetlerinden, grevden ve benzeri mücbir sebeplerden veya taşıyıcının kendine dönük nedenlerden meydana gelen gecikmelerden iptallerden ve her türlü değişikliklerden taşıma sırasında meydana gelebilecek her türlü kaza, yaralanma, kayıp, bagaj kaybı ve hasarından taşıyıcı firma sorumlu olup, Anı ve yetkili satış acentesinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır ve açılacak davalarda da muhatap olmazlar.

10-İHTİLAF HALİ VE TEBLİGAT ADRESLERİ

İşbu sözleşme TC. kanunlarına tabi olup uygulamasından doğacak ihtilaflardan ve uyuşmazlıklardan TC. Ankara Mahkemeleri yetkilidir. Bu sözleşmenin başında belirtilen adresler tebligat adresleridir. Adreslerdeki değişiklikler yazılı olarak bildirilecek olup, aksi halde bu adreslere yapılacak tebligatlar geçerli sayılacaktır. Toplam 10 maddeden ibaret işbu sözleşme 2 orijinal nüsha olarak …/…/…. tarihinde düzenlenmiş ve imzaya haiz kişilerce okunup imzalanmıştır.

Firma                                                                                                                                                             YETKİLİ SEYAHAT ACENTESİ

…………………….A.Ş

YETKİLİ KİŞİ                                                                                                                                                               YETKİLİ KİŞİ

Bir cevap yazın